เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

ประเภทของผู้ใช้บริการ

1.  คนไร้ที่พึ่งเร่ร่อน ขอทาน (อายุตั้งแต่  18  ปีขึ้นไป)

2.  คนไข้โรคจิตที่ได้รับการบำบัดรักษาและวินิจฉัยจากแพทย์ว่าทุเลาแล้ว ไม่สามารถอยู่กับครอบครัว หรือสังคม ได้