ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561