ตารางแสดงวงเงินงบประมาณประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประจำปีงบระมาณ 2562