ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหาร และข้าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)