เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา
          สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา  นครราชสีมา  (เดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา  นครราชสีมา)  เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่  9  มีนาคม  2509  โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  พ.ศ.2557  สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

           มีหน้าที่ในการคุ้มครอง  ดูแล  ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพให้แก่คนไร้ที่พึ่ง  คนเร่ร่อน  และคนขอทาน  โดยดำเนินการตามมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน  พ.ศ.2559  และตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  พ.ศ.2551  ทั้งนี้สถานคุ้มครองฯได้รับคนไข้โรคจิตทุเลาที่ไม่มีญาติรับไปอุปการะเข้ารับการสงเคราะห์