เอกสารฯ

กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งในสถานสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๗                          ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒                   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๗
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๔๕๙
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
แบบรายงานระดับส่วน ประจำปี ๒๕๕๓
แบบรายงานระดับส่วน ประจำปี ๒๕๕๔
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี๒๕๕๘ ของสำนักงบประมาณ