เอกสารกำหนดกรอบระยะเวลาการให้บริการ

กรอบระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา นครราชสีมา

กระบวนงานที่แล้วเสร็จใน ๑ วัน

กระวนงานที่แล้วเสร็จใน ๒ – ๑๕ วัน